ModernizaceProjekty

Laboratoře virtuální reality

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, tj. zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Specifickým cílem bylo zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce (zvýšení kvalifikační úrovně absolventů) a to prostřednictvím vybudování laboratoří virtuální reality. Výstupem projektu bylo 6 modernizovaných odborných učeben laboratoří virtuální reality včetně pořízení moderního vybavení, tvorby výukových modelů pro výuku dotčených oborů a zajištění bezbariérové dostupnosti výuky.

Financování projektu 

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 27 319 607
Celkové způsobilé výdaje projektu 27 319 607
Celková přiznaná dotace EU 23 221 666
Celková hodnota pořízeného majetku na SPŠ Karviná 5 141 280