Vnitřní oznamovací systém

Směrnice podle zákona o ochraně oznamovatelů

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, se sídlem Žižkova 1818/1a,  733 01,  Karviná-Hranice, IČO: 623 31 515 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatele“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:
  • zadávání veřejných zakázek;
  • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  • bezpečnost dopravy;
  • ochrana životního prostředí;
  • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  • veřejné zdraví;
  • ochrana spotřebitele;
  • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
  • ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
  • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i  porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.
 2. Oznamovatelem může být pouze zaměstnanec Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace. (Zaměstnanec na plný úvazek, zaměstnanec na zkrácený úvazek, zaměstnanec na mateřské/rodičovské dovolené, zaměstnanec vykonávající vojenské cvičení, zaměstnanec ve výkonu veřejné funkce, dlouhodobě nemocný zaměstnanec.)
 3. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Moravskoslezským krajem ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
 4. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.  Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti.
 5. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 6. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 7. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 8. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení,
  navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

 1. datum podání oznámení;
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 3. oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);
 4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
 5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Způsob podání oznámení 

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně) v budově Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace na adrese Žižkova 1818/1a, 73301, Karviná-Hranice,  a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis.
 2. písemně na sekretariátě Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace, Žižkova 1818/1a, 73301, Karviná-Hranice. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING –NEOTVÍRAT“
 3. telefonicky na telefonní lince: 596 348 161
 4. provozní doba telefonní linky:
  pondělí – pátek: 9:00 – 13:00 hodin
 5. elektronicky na emailové adrese: oznamovatel@sps-karvina.cz

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvkové organizace je stanoveno více příslušných osob, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

  1. Jana Palová
  2. Kateřina Magierová