Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Členové školské rady

Jmenováni zřizovatelem:

Ing. René Fabik – předseda školské rady

doc. Ing. Jan Žídek, CSc. – místopředseda školské rady

Zvoleni zákonnými zástupci nezletilých studentů a zletilými studenty:

Mgr. Barbora Górecká

Zbigniew Konesz

Zvoleni pedagogickými pracovníky:

Mgr. Lucie Nečasová

Ing. Martin Kijonka, Ph.D.

Úkoly školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Zasedání školské rady

Školská rada se schází ke svým zasedáním nejméně dvakrát ročně, při svých zasedáních se řídí jednacím řádem. Zasedání školské rady svolává její předseda.

Se svými podněty a návrhy se obracejte na některého ze svých zástupců ve školské radě. Můžete nás kontaktovat rovněž na e-mailové adrese srsps.karvina@seznam.cz, případně dopisem zaslaným na adresu školy s uvedením, že daná písemnost je určena školské radě.