Studentský průkaz ISIC

ISIC karta je oficiálním průkazem studenta naší školy. Tento celosvětově uznávaný průkaz ti přináší spoustu výhod a slev. Nemusíš si ho však pořizovat každý rok znovu, vystačí ti revalidační nálepka.

Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů

Žádost o vydání průkazu

Na základě žádosti bude vystaven průkaz, a to ve formě plastové a/nebo digitální (dle rozhodnutí školy). Pokud je držitel průkazu mladší 15-ti let, může žádost podat jen zákonný zástupce.

Závazné prohlášení

Žádostí prohlašujete, že jste se řádně seznámil(a), souhlasíte a rozumíte následujícím právním dokumentům:
Pravidla použití průkazů a karet („Pravidla“) dostupná na https://www.isic.cz/o-nas/pravnidokumenty/ pravidla-pouziti-prukazu-a-karet/, která je nutné dodržovat při užívání průkazu, Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) dostupná na https://www.isic.cz/o-nas/pravnidokumenty/ zasady-ochrany-osobnich-udaju/, kde je podrobně vysvětleno zpracování osobních údajů a práva s tím související. Stručné informace o zpracování následují.

Samostatní správci

GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272 („GTS“) a škola (viz identifikace dále v návazné dokumentaci zaslané Vaší školou).

Kontaktní údaje GTS

Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, 226 222 335, legal@isic.cz, kontakty na pověřence jsou dostupné v Zásadách.

Účel zpracování pro školu

Užití průkazu ke všem jeho funkcím v rámci školy, tedy zejména jako identifikačního průkazu, k potvrzení statusu studenta/zaměstnance školy a k použití v čipových zařízeních školy. Toto zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost průkazu. Škola zpracovává osobní údaje za tímto účelem po dobu trvání studia/školní docházky/zaměstnání.

Účel zpracování pro GTS

GTS je vydavatelem průkazu a právním základem zpracování je plnění smlouvy pro účel realizace objednávky, tj. vydání průkazu, evidence držitelů průkazu, jejich verifikace a kontrola (tj. následné ověření statusu držitele, umožnění čerpání slev/výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod, to vše také u partnera GTS (včetně hromadné dopravy) a dále za účelem zasílání informací souvisejících s platností průkazu a užíváním průkazu. Zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost průkazu. Zpracování probíhá po celou dobu užívání průkazu, resp. do jeho zneplatnění dle podmínek Zásad. 

Kategorie údajů zpracovávaných GTS

Obsah žádosti, údaje o užití průkazu a údaje školou předané do GTS (obsah žádosti, fotografie, adresa žadatele, titul, třída, ročník, osobní ID a e-mail). Žadatel (zákonný zástupce) souhlasí s předáním údajů školou a umožnění GTS provádět pravidelnou aktualizaci všech údajů
prostřednictvím informačního systému školy.

Příjemci osobních údajů

ISIC Association, Nytorv 5, 1450 Copenhagen, Denmark a kategorie zpracovatelů dle Zásad.

Oprávněné zájmy GTS

Při ukončení využívání průkazu GTS uchovává omezený rozsah dokumentů pro případ kontroly orgánu dozoru nebo stížnosti subjektu dle podmínek v Zásadách.

Práva a jejich uplatnění

Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro vydání průkazu. Průkaz může být kdykoliv zneplatněn postupem dle Zásad. Každý subjekt má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů – vše podrobně vysvětleno v Zásadách včetně způsobu uplatnění práv a možnosti podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty GTS pro uplatnění všech práv a jiné požadavky jsou výše.