Maturitní práce

Maturitní práce s obhajobou je součástí profilové části maturitní zkoušky.

Téma si může student zvolit po konzultaci s vedoucím práce vlastní, nebo si vybere z nabídnutých témat v rámci svého studijního oboru, v termínu stanoveném ředitelkou školy.

Zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku. 

Student je povinen práci průběžně konzultovat s vedoucím práce, a to minimálně 3x (pravidelné konzultace mají vliv na závěrečné hodnocení práce). Dokument pro maturitní práci obsahuje kapitoly Úvod a Závěr, teoretickou a praktickou část. Rozsah práce se odvíjí od zadaného tématu a minimálně se jedná o 10 stran textu, včetně kapitol Úvod a Závěr, bez úvodních stran a příloh.  Formální úprava textu musí odpovídat požadavkům na formátování práce, které jsou dány normou ČSN 016910 – Úprava písemností psaných strojem nebo textovými editory. Při práci je nutno respektovat Autorský zákon a dbát na dodržení pravidel citace. 

Práce se odevzdává v tištěné podobě (2 výtisky), svázána v kroužkové či jiné pevné vazbě i s přílohami, které se číslují. Součástí je elektronická verze dokumentu na nosiči CD ve formátu .doc nebo .docx, opět včetně příloh. (Prezentace k obhajobě není součástí CD.) CD musí být opatřeno názvem práce a jménem autora.

Obhajoba maturitní práce

K obhajobě si student připraví prezentaci práce v programu na zpracování prezentací. Přípravu k obhajobě práce trvá 15 minut a samotná obhajoba pak trvá také 15 minut.